Obchodní podmínky

Společnost:Ing. Pavel Ondrák – CompOn
Se sídlem 9. května 14, 588 56 Telč 
IČ: 44057881 
DIČ: CZ6405181568
(dále jen prodávající)

I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího, provozovaném na internetové adrese www.compon.cz (dále jen e-shop), a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné. 
2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění. 
3. Pro účely těchto obchodních podmínek se považuje za spotřebitele každý, kdo uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen kupující). 

II. KUPNÍ SMLOUVA 

1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou. 
2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu. Kupní smlouva vzniká doručením řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen objednávka). 
3. Pro nakupování v e-shopu je nutná registrace a následné přihlášení uživatele. 
4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.
5. Objednávku lze zrušit jen v době, kdy čeká na zpracování, a to po přihlášení uživatele v Profilu zákazníka. Pokud je objednávka již kupujícím uzavřena, nelze jí zrušit a stává se pro kupujícího závaznou. 
6. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 
7. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit. 

III. SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ 

1. Označení zboží, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou u každého zboží uvedeny přímo v e-shopu. 
2. Prodávající bude účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží jen náklady na dodání zboží kupujícímu poštou. 
3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce.

V. DODACÍ PODMÍNKY 

1. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce. 
2. Zboží bude kupujícímu expedováno nejpozději do třech pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud toto zboží bude skladem. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad včetně záručního listu. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží. 
3. Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání. 
4. Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná právní norma, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.

VI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

Vlastnické právo ke zboží, také i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce nebo osobním odběrem na prodejně. 

VII. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ 

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý. 
2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

VIII. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY 

1. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. 
2. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel. 
3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
4. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 
5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy. 
3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. července 2015.